CV số: 16236/BTC-TCHQ V/v Địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 TT số 128/2013

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 16236/BTC-TCHQ
V/v Địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4092/HQHCM-GSQL ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; công văn số 1111/CV-MĐN ngày 11/11/2013 của Công ty CP Tổng Công ty may Đồng Nai và công văn của một số doanh nghiệp khác phản ánh vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập SXXK. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, hướng dẫn tại công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung: Trường hợp Công ty có chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác địa phương có trụ sở chính và cơ sở sản xuất thì thực hiện thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục Hải quan nơi có chi nhánh nếu chi nhánh này có chức năng, nhiệm vụ làm thủ tục hải quan theo quy định và chi nhánh đóng trên địa bàn có cửa khẩu để nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

Trường hợp Công ty được tổ chức theo mô hình công ty mẹ-công ty con, có nhiều cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh, thành phố, có bộ phận chuyên trách, chi nhánh làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu để cung cấp cho các đơn vị thành viên thì được làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan nơi có chi nhánh và chi nhánh đóng trên địa bàn có cửa khẩu để nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

Nhận được văn bản này đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện; trường hợp có phát sinh vướng mắc thì đề xuất báo cáo gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28796-CV-so-16236-BTC-TCHQ-V-v-Dia-diem-lam-thu-tuc-hai-quan-theo-quy-dinh-tai-Dieu-36-TT-so-128-2013#ixzz2mIxsE1UU

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK