Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 7035/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1
(Đ/c: CN11, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 2013-01/XNK-VPIC 1 ngày 08/11/2013 của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 về việc thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì "Sản phẩm hoàn chỉnh do doanh nghiệp nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu ra nước ngoài"

Căn cứ quy định này, trường hợp Công ty nhập khẩu thiết bị nâng hạ do nước ngoài cung cấp không thanh toán để lắp ráp vào giường bệnh thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu ra nước ngoài thì thực hiện theo loại hình NSXXK

2. Về thời hạn nộp thuế:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Điều 38 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được áo dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày nếu người nộp thuế đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Trong đó về điều kiện thanh toán qua ngân hàng (điểm a5), nếu trường hợp của Công ty thuộc một trong các trường hợp được coi như thanh toán qua ngân hàng quy định tại khoản 4 phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì được áp dụng thời hạn nộp thuế là 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 biết, thực hiện hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28795-Cong-van-so-7035-TCHQ-GSQL-V-v-Thu-tuc-hai-quan-va-chinh-sach-thue-doi-voi-loai-hinh-NSXXK#ixzz2mIy0L7CE

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm