Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6962/TCHQ-GSQL
V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH MITUTOYO Việt Nam
(Đ/c: Số 34-TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời văn bản số 04-2013/CV-MVC ngày 09/10/2013 của Công ty TNHH MITUTOYO Việt Nam về sửa chữa máy móc, thiết bị và cing cấp phụ kiện thay thế cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Đối tượng hưởng thuế GTGT 0% được quy định tại Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ quy định này để xác định mức thuế suất thuế GTGT

2. Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì quan hệ giữa doanh nghiệp chế xuất với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Do vậy, hàng hóa là linh kiện, phụ kiện thay thế từ nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28793-Cong-van-so-6962-TCHQ-GSQL-V-v-Sua-chua-may-moc-thiet-bi-va-cung-cap-phu-kien-thay-the-cho-DNCX#ixzz2mIyEuxy5

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK