CV số: 6838/TCHQ-TXNK V/v Thuế GTGT thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 6838/TCHQ-TXNK
V/v Thuế GTGT thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tài Phát
(213 Lý Thái Tổ, P9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 18/10/2013 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tài Phát về thuế giá trị gia tăng (GTGT) thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm do Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) chuyển. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 25/1/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 1317/BTC-CST hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị dùng cho giản dạy, nghiên cứu, thí nghiệm.

2. Ngày 10/09/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó tại điểm e.12 khoản 2 Điều 12 có quy định: "e.12) Đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, phải có:

e.12.1) Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu (ghi rõ nội dung trúng thầu hoặc chỉ định thầu) hoặc hợp đồng bán hàng cho các trường học, các viện nghiên cứu theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính trong lần nhập khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để đối chiếu.

e.12.2) Bản xác nhận của các trường học, các viện nghiên cứu cam kết sử dụng trực tiếp thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm khoa học tại các trường học, các viện nghiên cứu: nộp 01 bản chính."

Do đó, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC và công văn số 1317/BTC-CST nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tài Phát biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28475-CV-so-6838-TCHQ-TXNK-V-v-Thue-GTGT-thiet-bi-chuyen-dung-cho-giang-day-nghien-cuu-thi-nghiem#ixzz2lCI815ji

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK