CV số: 5524/TCHQ-TXNK V/vThuế GTGT máy móc, thiết bị do công ty cho thuê tài chính NK cho DNCX thuê

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5524/TCHQ-TXNK
V/v Thuế GTGT máy móc, thiết bị do công ty cho thuê tài chính NK cho DNCX thuê

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
(Phòng 902, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Tp. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 73/CV-2013 ngày 28/8/2013 của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu cho bên thuê tài chính là doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ, Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mà công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho DNCX thuê tài chính thuộc đối tượng chịu thếu GTGT.

Căn cứ quy định tại mục I thông tư 24/2002/TT-BTC ngày 20/03/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính thì: "Về thuế GTGT, thuế TNDN, thực hiện theo Luật thuế GTGT, Luật thếu TNDN, các văn văn bản quy định chi tiết thi hành của Chính Phủ và hường dẫn thực hiện của Bộ Tài chính".

Trường hợp công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để cho DNCX thuê tài chính làm tài sản cố định thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27295-CV-so-5524-TCHQ-TXNK-V-vThue-GTGT-may-moc-thiet-bi-do-cong-ty-cho-thue-tai-chinh-NK-cho-DNCX-thue#ixzz2kLVRTGbn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK