CV số: 5474/TCHQ-GSQL V/v Xử lý đề nghị không thu thuế XK mặt hàng ván sàn gỗ XK có nguồn gốc NK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5474/TCHQ-GSQL
V/v Xử lý đề nghị không thu thuế xuất khẩu mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH TM nôi thất Vàng Nam Á
( 150 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/CV ngày 26/07/2013 của Công ty TNHH TM nội thất vàng Nam Á về việc vướng mắc hồ sơ không thu thuế xuất khẩu cho mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: " Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu"

- Theo quy định tại Điều 34, Điều 34 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì định mức nguyên liệu nhập khẩu phải được thông báo với cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức và tờ khai phải đăng ký theo loại hình sản xuất xuất khẩu; Hồ sơ để xác định không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH TM nôi thất Vàng Nam Á đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH TM nôi thất Vàng Nam Á biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27298-CV-so-5474-TCHQ-GSQL-V-v-Xu-ly-de-nghi-khong-thu-thue-XK-mat-hang-van-san-go-XK-co-nguon-goc-NK#ixzz2kLUub19v

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK