CV số: 15605/BTC-TCHQ V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang nâng người

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 15605/BTC-TCHQ
V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang nâng người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quá trình triển khai thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu có phát sinh một số vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quan. Tiếp theo công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với thiết bị thang nâng người, máy móc thiết bị; xe máy chuyên dùng: Doanh nghiệp được mang về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho của doanh nghiệp bảo quản chờ kết quả kiểm tra hoặc để kiểm tra nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận đã kiểm tra hoặc đồng ý kiểm tra tại nơi hàng hóa được đưa về. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản hàng hóa đến khi được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính giải quyết./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28240-CV-so-15605-BTC-TCHQ-V-v-Thu-tuc-nhap-khau-may-moc-thiet-bi-xe-may-chuyen-dung-thang-nang-nguoi#ixzz2klrSfNdh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK