Công văn số: 6943/TCHQ-TXNK V/v Mã HS nắp nhựa có đầu bơm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 6943/TCHQ-TXNK
V/v Mã HS nắp nhựa có đầu bơm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương
(đ/c xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 300913/PGI ngày 30/09/2013 của Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương giải thích bổ sung về quan điểm phân loại mặt hàng "Nắp nhựa có đầu bơm" do Công ty nhập khẩu . Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã chuyển các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phân loại mặt hàng nêu trên đến các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm để nghiên cứu, thống nhất về mã HS. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lới Công ty khi có quyết định cuối cùng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28479-Cong-van-so-6943-TCHQ-TXNK-V-v-Ma-HS-nap-nhua-co-dau-bom#ixzz2lCHH0kOO

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK