Công văn số: 6897/TCHQ-TXNK V/v Xác định trước mã số mặt hàng miếng dán mụn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6897/TCHQ-TXNK
V/v Xác định trước mã số mặt hàng miếng dán mụn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH 3M- Việt Nam
(Số 77, đường Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3955/HQHCM-TXNK ngày 08/11/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định trước mã số hàng miếng dán mụn theo đề nghị của Công ty TNHH 3M Việt Nam tại công văn số 01/1013 ngày 01/11/2013. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a.2, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì: Tổ chức, cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi dự kiến làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đề nghị xác định trước mã số trong thời hạn ít nhất 90 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ gửi kèm công văn số 01/1013 ngày 01/11/2013 của Công ty TNHH 3M- Việt Nam thì ngày giao hàng trên hợp đồng là ngày 31/12/2013. Như vậy, không thỏa mãn điều kiện "ít nhất 90 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng" theo quy định trên.

Do đó, Tổng cục Hải quan không thực hiện xác định trước mã số đối với mặt hàng tại hồ sơ trên của Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH 3M- Việt Nam biết./.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28478-Cong-van-so-6897-TCHQ-TXNK-V-v-Xac-dinh-truoc-ma-so-mat-hang-mieng-dan-mun#ixzz2lCHlgzOD

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK