Công văn số: 6862/TCHQ-TXNK V/v Giá tính thuế ô tô nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6862/TCHQ-TXNK
V/v Giá tính thuế ô tô nhập khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty CP ô tô Ba sao
(Đ/c: số 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20131101 ngày 01/11/2013 của Công ty CP ô tô Ba Sao về việc xác định trị giá tính thuế ô tô Samsung, xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩu. Vế vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 6 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, chính xác các chi phí liên quan đến việc mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tự xác định trị giá tính thuế của háng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan. Trường hợp, có ghi vấn khai báo thì sẽ tạo điều kiện để người khai hải quan tham vấn, chứng minh tính chính xác của trị giá khai báo. Trường hợp Doanh nghiệp không giải trình, chứng minh được nghi vấn của cơ quan hải quan thì sẽ xác định trị giá tính thuế theo nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Về các thông tin giá mặt hàng ô tô Samsung, xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩu do Công ty cung cấp, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu để phục vụ công tác quản lý giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP ô tô Ba sao biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28477-Cong-van-so-6862-TCHQ-TXNK-V-v-Gia-tinh-thue-o-to-nhap-khau#ixzz2lCHtKrV6

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK