Công văn số: 6842/TCHQ-TXNK V/v Áp dụng bảo lãnh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6842/TCHQ-TXNK
V/v Áp dụng bảo lãnh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái
(Khu 8 phường Hài Hòa - TP. Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 33-2013/CVHQ của Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái (gọi tắt là Công ty) về đề nghị xem xét chấp nhận được bảo lãnh liên quan đến việc sử phạt vi phạm hành chính lần cuối đã quá 365 ngày; Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, nếu trong thời gian 365 ngày trở về trước, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, Công ty " Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính" và đáp ứng các điều kiện khác quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC như Công ty trình bày tại công văn nêu trên thì Công ty đủ điều kiện được cơ quan hải quan chấp nhận áp dụng bảo lãnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái biết và liên hệ trực tiếp với đơn vị hải quan nơi đăng ký làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn và xem xét, giải quyết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28476-Cong-van-so-6842-TCHQ-TXNK-V-v-Ap-dung-bao-lanh#ixzz2lCI0ntTL

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK