Công văn số: 6776/TCHQ-GSQL V/v Nhập khẩu thanh bạc phục vụ sản xuất bản mạch điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6776/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu thanh bạc phục vụ sản xuất bản mạch điện tử
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam
(Đ/c: KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 221013/FLEX ngày 22/10/2013 của Công ty TNHH Flexcom Việt Nam về việc nhập khẩu thanh bạc để phục vụ sản xuất bản mạch mềm điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu thanh bạc để sản xuất bản mạch mềm điện tử:

Theo quy định tại Điều 34 đến Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì Công ty được nhập khẩu thanh bạc để làm nguyên liệu sản xuất bản mạch mềm điện tử. Công ty đăng ký tờ khai theo loại hình NSXXK, thông báo định mức và quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo quy định.

2. Về việc đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài:

a) Đối với phế liệu thu được (70%) trong quá trình sản xuất bản mạch mềm điện tử Công ty đưa ra nước ngoài để làm sạch và cấy thêm phần bạc đã bị ăn mòn: Đề nghị Công ty căn cứ quy định khoản 5, Phần II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)

b) Thủ tục gia công ở nước ngoài và nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài về Việt Nam:

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 26, Điều 28 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính để thực hiện.

3. Về việc xác định mã số HS:

Mặt hàng Bạc dạng thanh (chiếm 99% là bạc) và mặt hàng bạc đã bị ăn mòn khoảng 30% còn 70% là mặt hàng kim loại quý cần được phân tích, giám định để xác định cụ thể mã số. Vì vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

4. Về chính sách thuế:

Theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì : "Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại Việt Nam thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sau gia công (không tính thuế đối với phần trị giá của vật tư, nguyên liệu đã đưa đi gia công theo hợp đồng gia công đã ký; mức thuế thuế nhập khẩu tính theo sản phẩm sau gia công nhập khẩu; xuất xứ của sản phẩm xác định theo quy định về xuất xứ của Bộ Công Thương)"

Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Flexcom Việt Nam biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28241-Cong-van-so-6776-TCHQ-GSQL-V-v-Nhap-khau-thanh-bac-phuc-vu-san-xuat-ban-mach-dien-tu#ixzz2klvTBqDf

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK