Công văn số: 6574/TCHQ-GSQL V/v Sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6574/TCHQ-GSQL
V/v Sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long
(Đ/c: E4A Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 882, L-Draco-DD/13 ngày 05/10/2013 của Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long đề nghị việc khai báo xuất kho bằng cách in từ hệ thống phần mềm của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Doanh nghiệp khai báo hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan bằng hệ thống chung của hải quan để đảm bảo quản lý, tổng hợp số liệu. Tuy nhiên, có thể sử dụng hệ thống phần mềm của doanh nghiệp để quản lý nhập, xuất kho và in các báo cáo, phụ lục...; Khi khai báo hải quan thì kết xuất số liệu từ hệ thống của doanh nghiệp ra file excel theo mẫu của Hải quan để khai báo (Mẫu file đã cung cấp cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố)

2. Về mẫu phụ lục cho từng lần xuất hàng: Tổng cục Hải quan đang tiếp tục hoàn thiện nâng cấp phần mềm quản lý kho ngoại quan, đảm bảo phù hợp với thực tế để thực hiện thống nhất, ứng dụng chung trong toàn ngành, do đó đề nghị Công ty sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan theo đúng quy định và hướng dẫn tại Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28236-Cong-van-so-6574-TCHQ-GSQL-V-v-Su-dung-phan-mem-quan-ly-kho-ngoai-quan-trong-khai-bao#ixzz2klpP1XQX

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK