Công văn số: 6553/TCHQ-TXNK V/v Phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6553/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Thùy Dung
(Địa chỉ: Thôn 6, xã N'Thol Hạ, liên tỉnh lộ 27, Đức Trọng, Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 02/CV-TD ngày 25/10/2013 của Công ty TNHH Thùy Dung về phần loại mặt hàng "Máy chọn màu nông sản" hiệu Ancoo, kiểu máy 6SXM-320B2 với nguyên lý dùng CCD camera để phân biệt và phân loại hàng nông sản theo màu sắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/09/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 5626/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng "Máy nhận biết, phân loại hạt theo màu sắc, hoạt động bằng điện", có thể phân loại được các loại hạt như điều, cà phê, lạc, đậu..., hoạt động theo nguyên lý sử dụng camera nhận biết màu sắc từ hạt rồi chuyển tín hiệu nhận được từ camera đến khối xử lý đã được cài đặt trong máy để đầu phun khí thổi chọn các hạt theo chế độ đặt trước, thuộc nhóm 84.37, mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cụ thể tùy thuộc vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm mở tờ khai.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ mặt hàng thực tế nhập khẩu, đối chiếu với hướng dẫn phân loại tại công văn số 5626/TCHQ-TXNK nêu trên để phân loại, áp dụng mức thuế cho mặt hàng công ty nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công thy TNHH Thùy Dung được biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28235-Cong-van-so-6553-TCHQ-TXNK-V-v-Phan-loai-mat-hang-may-chon-mau-nong-san#ixzz2klp76AKM

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK