Công văn số: 6537/TCHQ-TXNK V/v Điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 6537/TCHQ-TXNK
V/v Điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty cổ phần Vũ Linh
(Địa chỉ: Số 19 Ngõ 228 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 81/CV-2013 ngày 14/10/2013 của Công ty cổ phần Vũ Linh đề nghị điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá đối với mặt hàng xe ô tô xi téc chờ hóa chất hiệu Dongfeng, tổng trọng lượng 31 tấn, thể tích bồn 20-22 m3, do Trung Quốc sản xuất . Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áo dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại thông tư này.

Căn cứ Điều 6 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, chính xác các chi phí liên quan đến việc mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tự xác định trị giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo và kết quả tự xác định trị giá tính thuế.

Căn cứ Điều 24, Điều 26 Thông tư 205/2010/2010 của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra việc khai báo của doanh nghiệp nếu có nghi vấn về trị giá khai báo thì sẽ tạo điều kiện để người khai hải quan thực hiện quyền tham vấn. Trường hợp người khai hải quan không giải trình, chứng minh được nghi vấn của cơ quan hải quan thì thực hiện xác định giá tính thuế theo đúng nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ và Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính trên cơ sở dữ liệu giá có sẵn tại thời điểm xác định trị giá tính thuế.

Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với việc xác định giá cơ quan Hải quan xác định thì có quyền khiếu nại theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Vũ Linh được biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28233-Cong-van-so-6537-TCHQ-TXNK-V-v-Dieu-chinh-co-so-du-lieu-gia#ixzz2klolC7Np

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK