Công văn số: 6047/TCHQ-TXNK V/v Hàng xuất khẩu bị trả lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6047/TCHQ-TXNK
V/v Hàng xuất khẩu bị trả lại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú
(Khu công nghiệp P8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 19/CV/MP.2013 ngày 12/07/2013 của Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú phản ánh vướng mắc chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu bị trả lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực đối với tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/11/2013 trở đi) thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại Việt Nam, tại điểm c khoản 4 Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Bộ Tài chính đã có hướng dẫn: "Cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 119 Thông tư này và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng đã xuất khẩu trước đây"

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27278-Cong-van-so-6047-TCHQ-TXNK-V-v-Hang-xuat-khau-bi-tra-lai#ixzz2kREWR4MV

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK