Công văn số: 6044/TCHQ-TXNK V/v Miễn thuế mặt hàng da trăn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6044/TCHQ-TXNK
V/v Miễn thuế mặt hàng da trăn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3492/HQHCM-TXNK ngày 08/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trình bày vướng mắc khi giải quyết miễn thuế cho mặt hàng da trăn xuất khẩu có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 116/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính về hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp được miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản thì ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, người khai hải quan phải xuất trình thêm một số chứng từ trong đó có "Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã do Chi cục Kiểm lâm địa phương cấp: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính trong lần xuất khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu để đối chiếu"

Trường hợp người khai hải quan không xuất trình được đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định tại Điều này thì không được miễn thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện theo đúng quy định./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27277-Cong-van-so-6044-TCHQ-TXNK-V-v-Mien-thue-mat-hang-da-tran#ixzz2kREo3CJZ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK