Công văn số: 6012/TCHQ-TXNK V/v Không thu thuế XK cho mặt hàng ván sàn gỗ XK có nguồn gốc nhập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6012/TCHQ-TXNK
V/v Không thu thuế xuất khẩu cho mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á
(150 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 33/CV ngày 01/10/2013 của Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á về việc vướng mắc hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5474/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2013 hướng dẫn Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á thực hiện, theo đó trường hợp của Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á mua nguyên liệu gỗ của các Công ty khác nhập khẩu về để sản xuất hàng xuất khẩu khi xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm công ty không thực hiện đăng ký định mức với cơ quan hải quan, tờ khai đăng ký theo loại hình xuất kinh doanh, do đó không đủ điều kiện để xem xét không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27280-Cong-van-so-6012-TCHQ-TXNK-V-v-Khong-thu-thue-XK-cho-mat-hang-van-san-go-XK-co-nguon-goc-nhap#ixzz2kREBCBl0

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK