Công văn số: 5916/TCHQ-TXNK V/v Vướng mắc hoàn thuế của công ty TNHH Phân phối thương hiệu toàn cầu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5916/TCHQ-TXNK
V/v Vướng mắc hoàn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Phân phối thương hiệu toàn cầu
(971 Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/CV-GBD ngày 01/10/2013 của Công ty TNHH Phân phối thương hiệu toàn cầu về việc vướng mắc hoàn thuế đối với lô rượu nhập khẩu sau đó tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định : "Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.". Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất sang nước thứ ba được quy định tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định:" Hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.". Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại khoản 7 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế xuất khẩu và thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH Phân phối thương hiệu toàn cầu nhập khẩu 02 lô hàng rượu vang vodka, đã nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó công ty tái xuất 02 lô hàng này cho đối tác ở nước thuế ba thì khi tái xuất công ty được xét hoàn lại số thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp nếu hàng hóa nhập khẩu của Công ty đáp ứng được các điều kiện về đối tượng, hồ sơ, thủ tục quy định tại hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Phân phối thương hiệu toàn cầu được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27283-Cong-van-so-5916-TCHQ-TXNK-V-v-Vuong-mac-hoan-thue-cua-cong-ty-TNHH-Phan-phoi-thuong-hieu-toan-cau#ixzz2kRDd9o9L

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK