Công văn số: 5912/TCHQ-GSQL V/v Xử lý hàng tồn đọng tại các công ty chuyển phát nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5912/TCHQ-GSQL
V/v Xử lý hàng tồn đọng tại các công ty chuyển phát nhanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Hiệp hội chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương
(Số 18A, đường Công Hòa, quận Tân Bình, Tp. HCM)

Trả lời thư không số đề ngày 23/9/2013 của Hiệp hội chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương (CAPEC) về việc xử lý hàng vô thừa nhận đang tồn đọng tại các Công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Tại Thông báo số 330/TB-BTC ngày 13/9/2013 của Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ đã giao Cục Quản lý công sản chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng, hàng từ bỏ, hàng thất lạc tại các cảng biển, cảng hàng không, kho ngoại quan vào Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo đó, Cục Quản lý công sản thụ lý và xây dựng thông tư hướng dẫn việc xử lý hàng tồn đọng trong đó có nội dung hàng hóa tồn đọng tại kho của các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, ngay sau khi Tổng cục Hải quan bàn giao toàn bộ hồ sơ.

Tổng cục Hải quan thông báo đề Hiệp hội CAPEC biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27284-Cong-van-so-5912-TCHQ-GSQL-V-v-Xu-ly-hang-ton-dong-tai-cac-cong-ty-chuyen-phat-nhanh#ixzz2kRDUB1EY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK