Công văn số: 5855/TCHQ-GSQL V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc thiết bị TNTX

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 5855/TCHQ-GSQL
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc thiết bị tạm nhập tái xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến trường hợp doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp 1) có hàng hóa là máy móc thiết bị tạm nhập - tái xuất, nay không còn nhu cầu thuê mược và đề nghị tái xuất cho đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, đối tác nước ngoài ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam khác (doanh nghiệp 2) để tiếp tục cho thuê mượn để sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Đối tác nước ngoài chỉ định cho doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp 1) giao hàng tại Việt Nam cho doanh nghiệp 2. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như vẫn đảm bảo công tác quản lý, giám sát và chính sách thuế của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập tái xuất, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thủ tục Hải quan:

a) Bước 1: Doanh nghiệp 1 đăng ký tờ khai tái xuất tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục TN (Chi cục HQ 1), tuy nhiên chưa thực hiện việc thanh khoản, hàng hóa chưa hoàn thành thủ tục tái xuất.

b) Bước 2: Doanh nghiệp 2 đăng ký tờ khai tạm nhập tại Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp sử dụng hàng hóa tạm nhập (Chi cục HQ 2), tuy nhiên hàng hóa chưa hoàn thành thủ tục tạm nhập. Chi cục HQ 2 thông báo bằng văn bản cho Chi cục HQ 1 việc đã đăng ký tờ khai tạm nhập cho hàng hóa.

c) Bước 3: Trên cơ sở tờ khai tạm nhập nêu tại Bước 2, Chi cục HQ 1 hoàn thành thủ tục tái xuất và thanh khoản cho hàng hóa, thông báo bằng văn bản cho Chi cục HQ 2 về kết quả làm thủ tục hải quan và thanh khoản hàng tái xuất;

d) Bước 4: Trên cơ sở kết quả làm thủ tục hải quan và thanh khoản hàng tái xuất do Chi cục HQ 1 thông báo nêu tại bước 3, Chi cục HQ 2 hoàn thành thủ tục tạm nhập cho doanh nghiệp 2.

đ) Bước 5: Kết thúc thời hạn tạm nhập, Chi cục HQ 2 thực hiện thanh khoản theo quy định.

Việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa TN-TX thực hiện theo quy định.

2. Hồ sơ Hải quan:

Hồ sơ Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập - tái xuất và thanh khoản thực hiện theo quy định. Riêng hồ sơ tạm nhập tại bước 2, hồ sơ thanh khoản tại bước 5 phải có hợp đồng thuê mượn, trong đó có điều khoản đối tác nước ngoài giao hàng hóa cho doanh nghiệp 2 tại Việt Nam

3. Về chính sách thuế, chính sách mặt hàng:

Chính sách thuế, chính sách mặt hàng thực hiện theo quy định hiện hành đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập - tái xuất.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27287-Cong-van-so-5855-TCHQ-GSQL-V-v-Huong-dan-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-la-may-moc-thiet-bi-TNTX#ixzz2kRCsHueS

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK