Công văn số: 5814/TCHQ-TXNK V/v Miễn thuế hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5814/TCHQ-TXNK
V/v Miễn thuế hàng nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office).
(360 Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1422.2013/JICA-EQE ngày 30/9/2013 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 01 kiện hàng gửi từ Nhật Bản đến Việt Nam cho Ông ANDO Katsuhiro chuyên gia làm việc tại Dự án phát triển Du lịch của JICA. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Căn cứ Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về quy chế đối với các chuyên gia và văn phòng thực hiện dự án hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam ký ngày 20/10/1998.

Trường hợp 01 kiện hàng gửi từ Nhật Bản đến Việt Nam của Ông ANDO Katsuhiro chuyên gia làm việc tại Dự án phát triển Du lịch của JICA nếu thỏa mãn các điều kiện nêu tại Điểm b (i) Khoản 1 Điều VI Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thì được miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị Quý cơ quan liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi trực tiếp làm thủ tục để được hướng dẫn và xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓTỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27288-Cong-van-so-5814-TCHQ-TXNK-V-v-Mien-thue-hang-nhap-khau#ixzz2kRCPdRaZ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK