Công văn số: 5790/TCHQ-TXNK V/v Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5790/TCHQ-TXNK
V/v Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần đường Khánh Hòa
(Suối Hiệp - Diên Khánh - Khánh Hòa)


Trả lời công văn số 630/KSC ngày 11/09/2013 của Công ty cổ phần đường Khánh Hòa v/v hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp thừa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: " Trong Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong kỳ kế toán (bao gồm trong tháng, quý, năm ngân sách) mà người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước, đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển kho bạc Nhà nước điều chỉnh. Các trường hợp thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định."

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan để tiến hành thủ tục hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đường Khánh Hòa, Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27289-Cong-van-so-5790-TCHQ-TXNK-V-v-Hoan-thue-GTGT-hang-nhap-khau-nop-thua#ixzz2kRC7vUMJ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK