Công văn số: 5775/TCHQ-TXNK V/v Tính tiền chậm nộp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5775/TCHQ-TXNK
V/v Tính tiền chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Thép Vina Kyoel

Trả lời công văn số 1209/10-VKS ngày 13/09/2013 của Công ty TNHH Thép Vina Kyoel kiến nghị về việc tính tiền chậm nộp đối với lượng hàng dôi ra do chênh lệch trọng lượng hàng nhập khẩu đã khai báo với trọng lượng theo chứng thư giám định thuộc tờ khai hải quan số 566/NK/ĐT-KD/C51C ngày 18/07/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; về vấn đề này , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế thì "Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu, tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định thì thời hạn nộp thuế được tính từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng"/

Căn cứ khoản 32, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định về chậm nộp tiền thuế thì: "Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày"

Theo đó, việc Chi cục Hải quan Phú Mỹ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm của lượng hàng dôi ra do chênh lệch trọng lượng hàng nhập khẩu đã khai báo với trọng lượng hàng theo chứng thư giám định của tờ khai nêu trên là đúng quy định.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn thì sẽ được hoàn lại tiền thuế theo quy định tại Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 (nay là Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013) của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27290-Cong-van-so-5775-TCHQ-TXNK-V-v-Tinh-tien-cham-nop#ixzz2kRBwb7tX

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK