Công văn số: 5611/TCHQ-TXNK V/v Miễn chậm nộp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5611/TCHQ-TXNK
V/v Miễn chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh Công ty TNHH TM quốc tế Hải Phòng.
(24/4 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 26-8/CVCN-2013 ngày 26/8/2013 của Chi nhánh Công ty TNHH thương mại quốc tế Hải Phòng về việc miễn phạt chậm nộp do ngân hàng chuyển tiền ghi nhầm tên Kho bạc nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 46 Luật quản lý thuế thì: "Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày:

1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản;…"

Theo trình bày tại công văn của Công ty và giấy nộp tiền vào NSNN kèm theo thì Công ty đã thực hiện nộp đúng số tiền thuế theo quy định trong thời hạn nộp thuế. Tuy nhiên Ngân hàng đã chuyển nhầm đơn vị thụ hưởng và sau đó Ngân hàng đã đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh lập phiếu điều chỉnh theo đúng đơn vị thụ hưởng là Cục Hải quan Hải Phòng. Theo đó Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, nếu đúng sự việc như trình bày, Công ty đã nộp đủ tiền thuế vào Ngân sách nhà nước trong thời gian được hưởng thời hạn nộp thuế, việc điều chỉnh chỉ thực hiện điều chỉnh đơn vị thụ hưởng trong ngân sách thì không tính phạt chậm nộp thuế đối với trường hợp này. Trường hợp Công ty đã thực nộp tiền phạt chậm nộp thuế số tiền là 4.717.346 đồng thì hoàn lại cho Công ty theo quy định về hoàn tiền chậm nộp vì thực chất Công ty đã thực nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty TNHH thương mại quốc tế Hải Phòng được biết và thực hiện./.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27292-Cong-van-so-5611-TCHQ-TXNK-V-v-Mien-cham-nop#ixzz2kRBN1Uq7

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK