Công văn số: 5538/TCHQ-TXNK V/v Hoạt động mua bán hàng hóa XK, NK của doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5538/TCHQ-TXNK
V/v Hoạt động mua bán hàng hóa XK, NK của doanh nghiệp chế xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
(KCN Yên Phong 1, Yên Trung, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 1507/LOG/SEV ngày 15/7/2013 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về việc vướng mắc thủ tục hải quan và chính sách thuế trong hoạt động mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Tổng cục Hài quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp chế xuất khi nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền xuất khẩu, quyển nhập khẩu và nhập khẩu hàng hóa để đóng gói xuất khẩu (điểm 1 và 2 công văn số 1507/LOG/SEV):

- Về thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu; Đề nghị công ty nghiên cứu Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương để thực hiện.

- Về chính sách thuế: Công ty phải nộp đủ thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Để tạo thuận lợi cho việc hoàn thuế nhập khẩu sau khi công ty bán lại hàng hóa cho doanh nghiệp khác thì khi nhập khẩu linh kiện theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, công ty phải hạch toán riêng, không hạch toán chung linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất và linh kiện dùng cho mục đích kinh doanh thương mại. Đối với thuế giá trị gia tăng đề nghị công ty liên hệ với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thủ tục kê khai, khấu trừ thuế theo quy định.

2. Về việc thanh lý hàng dư thừa, tồn kho (điểm 3 công văn số 1507/LOG/SEV): Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27293-Cong-van-so-5538-TCHQ-TXNK-V-v-Hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-XK-NK-cua-doanh-nghiep-che-xuat#ixzz2kLVmC5yN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK