Công văn số: 5525/TCHQ-TXNK V/v Xử lý nợ thuế trên hệ thống KT559

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5525/TCHQ-TXNK
V/v Xử lý nợ thuế trên hệ thống KT559

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH điện tử Samsung Vina
(938 Quốc lộ 1A, Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 120813/SAVINA/13/FWD-SV của Công ty TNHH điện tử Samsung vina về việc giải quyết nợ cưỡng chế cho 4 tờ khai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc với 2 tờ khai số 12/NKD-TC ngày 25/12/2012 và 1/NDT-KD ngày 08/04/2013 tại Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh:

Ngày 19/07/2013, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã hạch toán thuế cho hai tờ khai trên. Ngày 13/09/2013, Tổng cục Hải quan tra cứu tình trạng nợ thuế trên hệ thống KT559 thì 2 tờ khai nêu trên không bị nợ thuế quá hạn quá 90 ngày, đề nghị Công ty tra cứu lại đối với 2 tờ khai này.

2. Về vướng mắc với 2 tờ khai số 26461/NDT-KD ngày 29/03/2013 và 30735/NDT-KD ngày 11/04/2013 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư TP. Hồ Chí Minh:

Theo quy định, thông tin thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính mô tả cách sinh ký hiệu chức từ là 10 ký tự (tên viết tắt của tỉnh + mã quận/huyện + mã điểm thu + 2 ký tự cuối của năm). Qua kiểm tra nhận thấy chứng từ giấy nộp tiền cho 2 tờ khai trên là chứng từ điều chỉnh và KBNN truyền về cơ quan Hải quan có độ dài chứng từ là 13 ký tự nên dữ liệu không cập nhật được vào hệ thống KT559 của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan đã liên hệ với đội hỗ trợ của KBNN yêu cầu kết xuất lại bảng kê điện tử gắn chữ ký số của 2 chứng từ giấy nộp tiền thu cho các tờ khai trên để nhận dữ liệu vào hệ thống KT559. Ngày 13/09/2013, Tổng cục Hải quan tra cứu Hệ thống KT559 thì 2 tờ khai trên đã có Giấy nộp tiền số 255265 ngày 1/9/2013 (cho tờ khai số 26461/NDT-KD) và Giấy nộp tiền số 255271 ngày 1/09/2013 (cho tờ khai số 30735/NDT-KD), đề nghị Công ty tra cứu lại đối với 2 tờ khai này.

Tổng cục Hải quan đang tiến hành trao đổi, làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết dứt điểm vướng mắc nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH điện tử Samsung Vina được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai Hải quan để được giải quyết cụ thể./.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27294-Cong-van-so-5525-TCHQ-TXNK-V-v-Xu-ly-no-thue-tren-he-thong-KT559#ixzz2kLVae6Pk

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK