Công văn số: 5515/TCHQ-TXNK V/v Trả lời doanh nghiệp về xác định lại trị giá tính thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5515/TCHQ-TXNK
V/v Trả lời doanh nghiệp về xác định lại trị giá tính thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần năng lượng Hòa Phát
(Tầng 7, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0609/NLHP-2013 ngày 06/9/2013 của Công ty cổ phần năng lượng Hòa Phát về việc xác định lại trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nguyên liệu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 có quy định các trường hợp giảm giá, điều kiện để được loại trừ khoản giảm giá khỏi trị giá tính thuế.

Căn cứ điều 6, điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và điều 10 thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có trách nhiệm tự kê khai đầy đủ, chính xác trị giá tính thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra việc khai báo của doanh nghiệp và xác định trị giá theo quy định.

Đề nghị doanh nghiệp liên hệ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để thực hiện việc khai báo hải quan, xác định trị giá tính thuế đúng quy định. Trưởng hợp không đồng ý với kết quả xác định trị giá của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần năng lượng Hòa Phát biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27296-Cong-van-so-5515-TCHQ-TXNK-V-v-Tra-loi-doanh-nghiep-ve-xac-dinh-lai-tri-gia-tinh-thue#ixzz2kLVBDQYB

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK