Công văn số: 5503/TCHQ-TXNK V/v Thời hạn nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5503/TCHQ-TXNK
V/v Thời hạn nộp thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng
(số 19 Ký Con, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 32/CV-TRA ngày 30/8/2013 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng kiến nghị về việc được áp dụng hình thức bảo lãnh thuế đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời hạn nộp thuế và xác định trước mã số, trị giá. Theo đó, tại điểm 2 mục I công văn số 8356/BTC-TCHQ đã hướng dẫn như sau: "Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất bao gồm cả trường hợp gửi kho ngoại quan đề tạm nhập nhập - tái xuất phải tạm nộp các loại thuế liên quan (như hàng hóa nhập khẩu kinh doanh) vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại kho bạc, khi tái xuất sẽ được hoàn trả". Đề nghị Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27297-Cong-van-so-5503-TCHQ-TXNK-V-v-Thoi-han-nop-thue#ixzz2kLV3PIjT

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK