Công văn số: 5378/TCHQ-TXNK V/v Thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật số 21/2012/QH13

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5378/TCHQ-TXNK
V/v Thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật số 21/2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí
(Tầng 26, tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2583/TDKT -KTKT ngày 30/08/2013 của Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí về thời hạn nộp thuế đối với dầu thô xuất khẩu theo quy định tại Luật số 21/2013/QH13. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Những vấn đề kiến nghị của Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn cụ thể tại Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC

Riêng kiến nghị không tính lãi chậm nộp đối với các lô hàng xuất bán trước 15/07/2013, đề nghị Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí thực hiện theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 3817/TCHQ-TXNK ngày 11/07/2013 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27356-Cong-van-so-5378-TCHQ-TXNK-V-v-Thoi-han-nop-thue-xuat-khau-theo-Luat-so-21-2012-QH13#ixzz2kA85Fdpi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK