Công văn số: 5348/TCHQ-TXNK V/v Phân loại xe máy nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5348/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại xe máy nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Vàng Phước Sơn

Trả lời công văn số 673-13/PSGC ngày 5.8.2013 của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn về việc áp mã số hàng hóa cho mặt hàng khai báo là xe chuyên dùng chở vật liệu nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15.11.2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

Tham khảo chú giải chi tiết HS các nhóm 87.04, 87.09; thì:

1/ Mặt hàng nhập khẩu được xác định là xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa, loại tự đổ được thiết kế sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn thuộc mã số 8704.10.27

2/ Nếu hàng nhập khẩu được xác định là xe vận chuyển, loại tự hành, không lắp kèm thiết bị nâng hạ hoặc cặp giữ, thuộc loại dùng trong nhà máy, kho hàng, bến cảng hoặc sân bay để vận chuyển hàng hóa trong phạm vi gần thuộc nhóm 87.09 (trừ các xe tự đổ)

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng kiểm tra hồ sơ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, xác định chính xác tính chất của mặt hàng nhập khẩu, đối chiếu với chú giải chi tiết HS nhóm 87.04 và 87.09, phân biệt xe của hai nhóm trên để phân loại, áp mã đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vàng Phước Sơn biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Đà Nẵng để được giải quyết theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27358-Cong-van-so-5348-TCHQ-TXNK-V-v-Phan-loai-xe-may-nhap-khau#ixzz2kA75FQf9

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm