Công văn số: 1883/TXNK-PLHH V/v Xác định trước mã số

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 1883/TXNK-PLHH
V/v Xác định trước mã số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty BiTraCon Trade & Consult
(Địa chỉ: Kurt Schumacher Str 100 - 66333 Volklingen/ Germany)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được thư ngày 27/10/2013 của quý Công ty đề nghị xác định đối với các mặt hàng vật liệu nano phủ mặt để dễ chùi rửa. Về vấn đề này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Liên quan đến đề nghị xác định trước mã số của quý Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2680/TCHQ-TXNK ngày 20/05/2013 và số 3478/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2013 hướng dẫn quý công ty. Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn số 3200/TCHQ-TXNK ngày 11/06/2013 gửi Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức về việc này. Thư của Công ty không có nội dung gì mới giúp cho việc xác định mã số mặt hàng nói trên theo quy định của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011.

Hiện nay, việc xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính và có hiệu lực từ ngày 01/11/2013. Theo đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ tiếp nhận đơn đề nghị xác định trước mã số của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, đề nghị Quý Công ty tìm hiểu quy định về xác định trước mã số tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC dẫn trên để thực hiện.

Đối với việc Cơ quan Hải quan CHLB Đức có công văn thông báo về mã số hàng hóa của nhà sản xuất NanoCare AG: đây chỉ là cơ sở để cơ quan Hải quan Việt Nam tham khảo khi xác định mã số hàng hóa.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty BitraCon Trade & Consult được biết ./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/28234-Cong-van-so-1883-TXNK-PLHH-V-v-Xac-dinh-truoc-ma-so#ixzz2klouDjHo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK