Công văn số: 13702/BTC-TCHQ V/v Thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 13702/BTC-TCHQ
V/v Thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: - Tập đoàn Công nghiệp/Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3600/Vinacomin-KT ngày 09/7/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giải trình đề nghị miễn thuế nhập khẩu chi tiết linh kiện, vật tư lắp đặt đồng bộ Dự án tổ hợp Bô xít nhôm Tân Rai, Lâm Đồng (dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư). Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010) của Bộ Tài chính, thì dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án trong đó có:

a) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tàng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc tạo tài sản cố định của dự án;

b) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm nêu tại điểm b nêu trên để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc tạo tài sản cố định của dự án;

Danh mục nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Danh mục vật tư xây dụng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ văn bản xác nhận của Bộ Công Thương số 6144/BCT-CNNg ngày 11/7/2013 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6382/BKHĐT-KTCN ngày 29/8/2013: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với ý kiến của Bộ Công Thương là các chi tiết linh kiện, vật tư nhập khẩu đồng bộ thuộc Dự án Bô xít Tân Rai, Lâm Đồng nêu trên có thể xem xét như loại trong nước chưa sản xuất được vì nếu sản xuất trong nước thì sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tính đồng bộ của Dự án. Bộ Công Thương và Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xác nhận này”. Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý miễn thuế nhập khẩu theo chế độ quy định cho số linh kiện, vật tư nhập khẩu lắp đặt đồng bộ với thiết bị của Dự án tổ hợp bô xít nhôm Tân Rai, Lâm Đồng.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam biết và liên hệ với Tổng cục Hải quan để thục hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27279-Cong-van-so-13702-BTC-TCHQ-V-v-Thue-nhap-khau-du-an-uu-dai-dau-tu#ixzz2kREMzcwa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK