Công văn số: 13510/BTC-TCHQ V/v Chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 13510/BTC-TCHQ
V/v Chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long

Bộ Tài chính nhận được công văn số 01/2013CV/TL-TM ngày 23/8/2013 của Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long về việc kiến nghị không miễn giảm thuế đối với xuất khẩu mặt hàng chì thỏi chưa tinh luyện. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Phụ lục I, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng chì ở dạng thỏi thuộc nhóm 78.01 có thuế suất thuế xuất khẩu là 15%. Mức thuế này nhằm hạn chế xuất khẩu, khuyến khích đầu tư công nghệ chế biến, gia tăng giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu cho mặt hàng chì thỏi, nhôm thỏi chưa tinh luyện tại công văn số 15963/BTC-CST ngày 24/11/2011 và Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 7286/TCHQ-TNK ngày 26/12/2012 do đây là mặt hàng thuộc danh mục "Các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải" nêu tại khoản 2, Phần C, Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, do vậy được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nêu trên. Các trường hợp xuất khẩu chì thỏi khác (không thuộc Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP) vẫn phải chịu thuế xuất khẩu 15% theo quy định của Thông tư số 193/2012/TT-BTC.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/27281-Cong-van-so-13510-BTC-TCHQ-V-v-Chinh-sach-thue-xuat-khau-doi-voi-mat-hang-chi-thoi#ixzz2kRDxyOAm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK