Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2013

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6962/TCHQ-GSQL
V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH MITUTOYO Việt Nam
(Đ/c: Số 34-TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời văn bản số 04-2013/CV-MVC ngày 09/10/2013 của Công ty TNHH MITUTOYO Việt Nam về sửa chữa máy móc, thiết bị và cing cấp phụ kiện thay thế cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Đối tượng hưởng thuế GTGT 0% được quy định tại Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ quy định này để xác định mức thuế suất thuế GTGT

2. Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ…

Công văn số: 7029/TCHQ-TXNK V/v Phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 7029/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam.
(Đ/c: Khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 369/CV-ACOM/2013 ngày 14/11/2013 của Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam về việc xác định mã số hàng hóa cho máy phân loại màu nông sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại mặt hàng:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tổng cục Hải quan có công văn số 5626/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2013, hướng dẫn phân loại mặt hàng "Máy nhận biết, phân loại hạt theo màu sắc, hoạt động bằng điện"…

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 7035/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1
(Đ/c: CN11, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 2013-01/XNK-VPIC 1 ngày 08/11/2013 của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 về việc thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì "Sản phẩm hoàn chỉnh do doanh nghiệp nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước thành mặt hàng đồng …

CV số: 16236/BTC-TCHQ V/v Địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 TT số 128/2013

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 16236/BTC-TCHQ
V/v Địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4092/HQHCM-GSQL ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; công văn số 1111/CV-MĐN ngày 11/11/2013 của Công ty CP Tổng Công ty may Đồng Nai và công văn của một số doanh nghiệp khác phản ánh vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập SXXK. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, hướng dẫn tại công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung: Trường hợp Công ty có chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác địa phương có trụ sở chính và cơ sở sản xuất thì thực hiện thủ…

Công văn số: 16239/BTC-TCHQ V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 16239/BTC-TCHQ
V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp về việc sử dụng hóa đơn khi áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Trên cơ sở quy định tại Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Khi làm thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thì hồ sơ hải quan quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7 Điều 117 T…

Công văn số: 7160/TCHQ-TXNK V/v Thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 7160/TCHQ-TXNK
V/v Thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________ Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.
(Đ/c: số 19 Điện Biên Phủ, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và trân trọng phúc đáp thư đề ngày 07/11/2013 về việc đề nghị hướng dẫn khai báo giá bán của máy móc nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định được miễn thuế sau đó bán thanh lý của Công ty TNHH Mascot Việt Nam như sau:

- Trường hợp máy móc được bán cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế), được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

- T…

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Hình ảnh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Nghị định quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép. Thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, ngành liên quan. Hàng hóa phải bảo đảm các quy định về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan.

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu bao gồm vũ khí, đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; các loại văn hóa phẩm thuộc diện cấm hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến và lưu hành tại Việt Nam; gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nh…

CV số: 6838/TCHQ-TXNK V/v Thuế GTGT thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 6838/TCHQ-TXNK
V/v Thuế GTGT thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tài Phát
(213 Lý Thái Tổ, P9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 18/10/2013 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tài Phát về thuế giá trị gia tăng (GTGT) thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm do Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) chuyển. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 25/1/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 1317/BTC-CST hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị dùng cho giản dạy, nghiên cứu, thí nghiệm.

2. Ngày 10/09/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó tại điểm e.…

Công văn số: 6842/TCHQ-TXNK V/v Áp dụng bảo lãnh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6842/TCHQ-TXNK
V/v Áp dụng bảo lãnh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái
(Khu 8 phường Hài Hòa - TP. Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 33-2013/CVHQ của Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái (gọi tắt là Công ty) về đề nghị xem xét chấp nhận được bảo lãnh liên quan đến việc sử phạt vi phạm hành chính lần cuối đã quá 365 ngày; Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, nếu trong thời gian 365 ngày trở về trước, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, Công ty " Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu) với mức phạt tiền v…

Công văn số: 6862/TCHQ-TXNK V/v Giá tính thuế ô tô nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6862/TCHQ-TXNK
V/v Giá tính thuế ô tô nhập khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________ Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty CP ô tô Ba sao
(Đ/c: số 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20131101 ngày 01/11/2013 của Công ty CP ô tô Ba Sao về việc xác định trị giá tính thuế ô tô Samsung, xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩu. Vế vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 6 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, chính xác các chi phí liên quan đến việc mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tự xác định trị giá tính thuế của háng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan. Trường hợp, có ghi vấn khai báo thì sẽ tạo điều kiện để ngư…

Công văn số: 6897/TCHQ-TXNK V/v Xác định trước mã số mặt hàng miếng dán mụn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6897/TCHQ-TXNK
V/v Xác định trước mã số mặt hàng miếng dán mụn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH 3M- Việt Nam
(Số 77, đường Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3955/HQHCM-TXNK ngày 08/11/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định trước mã số hàng miếng dán mụn theo đề nghị của Công ty TNHH 3M Việt Nam tại công văn số 01/1013 ngày 01/11/2013. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a.2, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì: Tổ chức, cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi dự kiến làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đề nghị xác định trước mã số trong thời hạn ít nhất 90 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ gửi kèm…

Công văn số: 6943/TCHQ-TXNK V/v Mã HS nắp nhựa có đầu bơm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 6943/TCHQ-TXNK
V/v Mã HS nắp nhựa có đầu bơm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương
(đ/c xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 300913/PGI ngày 30/09/2013 của Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương giải thích bổ sung về quan điểm phân loại mặt hàng "Nắp nhựa có đầu bơm" do Công ty nhập khẩu . Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã chuyển các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phân loại mặt hàng nêu trên đến các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm để nghiên cứu, thống nhất về mã HS. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lới Công ty khi có quyết định cuối cùng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Tra…

Công văn số: 6776/TCHQ-GSQL V/v Nhập khẩu thanh bạc phục vụ sản xuất bản mạch điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6776/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu thanh bạc phục vụ sản xuất bản mạch điện tử
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam
(Đ/c: KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 221013/FLEX ngày 22/10/2013 của Công ty TNHH Flexcom Việt Nam về việc nhập khẩu thanh bạc để phục vụ sản xuất bản mạch mềm điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu thanh bạc để sản xuất bản mạch mềm điện tử:

Theo quy định tại Điều 34 đến Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì Công ty được nhập khẩu thanh bạc để làm nguyên liệu sản xuất bản mạch mềm điện tử. Công ty đăng ký tờ khai theo loại hình NSXXK, thông báo định mức và quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo quy định.

2. Về việc đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài:

a) Đối với phế liệu thu được (70%)…

CV số: 15605/BTC-TCHQ V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang nâng người

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 15605/BTC-TCHQ
V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang nâng người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quá trình triển khai thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu có phát sinh một số vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quan. Tiếp theo công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với thiết bị thang nâng người, máy móc thiết bị; xe máy chuyên dùng: Doanh nghiệp được mang về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho của doanh nghiệp bảo quản chờ kết quả kiểm tra hoặc để kiểm tra nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận đã kiểm tra hoặc đồng ý kiểm tra tại nơi hàng hóa được đưa v…

CV số: 15605/BTC-TCHQ V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang nâng người

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 15605/BTC-TCHQ
V/v Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị xe máy chuyên dùng, thang nâng người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quá trình triển khai thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu có phát sinh một số vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quan. Tiếp theo công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với thiết bị thang nâng người, máy móc thiết bị; xe máy chuyên dùng: Doanh nghiệp được mang về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho của doanh nghiệp bảo quản chờ kết quả kiểm tra hoặc để kiểm tra nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận đã kiểm tra hoặc đồng ý kiểm tra tại nơi hàng hóa được đưa v…

Công văn số: 6772/TCHQ-GSQL V/v Quy định về dán nhãn năng lượng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6772/TCHQ-GSQL
V/v Quy định về dán nhãn năng lượng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc quy định về dán nhãn năng lượng; trên cơ sở thống nhất ý kiến với Tổng cục Năng lượng tại công văn số 1458/TCNL-KHCN ngày 30/10/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Khi làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp;

- Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhậ…

Công văn số: 15445/BTC-TCHQ V/v Xử lý vướng mắc điều 36, điều 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 15445/BTC-TCHQ
V/v Xử lý vướng mắc điều 36, điều 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013, Bộ Tài chính nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 36 và Điều 46 Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

1.1. Đối với doanh nghiệp có trụ sở chính và cơ sở sản xuất trên cùng một tỉnh, thành phố thì làm thủ tục hải quan đối với nguyên…

Công văn số: 15269/BTC-TCHQ V/v Hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 15269/BTC-TCHQ
V/v Hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính có một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp, dianh nghiệp phản ánh vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quản.

Để giải quyết vướng mắc, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành có yêu cầu đưa về bảo quản, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điểm b khoản 2 Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC như sau:

1. Đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu (trừ ô tô và xe gắn máy): Thủ tục đưa hàng về bảo quản thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Thông tư số 128/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Đối với hàng hóa khác:

Một số nhóm hàng đ…

Công văn số: 6574/TCHQ-GSQL V/v Sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6574/TCHQ-GSQL
V/v Sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long
(Đ/c: E4A Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 882, L-Draco-DD/13 ngày 05/10/2013 của Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long đề nghị việc khai báo xuất kho bằng cách in từ hệ thống phần mềm của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Doanh nghiệp khai báo hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan bằng hệ thống chung của hải quan để đảm bảo quản lý, tổng hợp số liệu. Tuy nhiên, có thể sử dụng hệ thống phần mềm của doanh nghiệp để quản lý nhập, xuất kho và in các báo cáo, phụ lục...; Khi khai báo hải quan thì kết xuất số liệu từ hệ thống của doanh nghiệp ra file excel theo mẫu của Hải quan để khai báo (Mẫu file đã cung cấp cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố)

2. Về mẫu p…

Công văn số: 6553/TCHQ-TXNK V/v Phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6553/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Thùy Dung
(Địa chỉ: Thôn 6, xã N'Thol Hạ, liên tỉnh lộ 27, Đức Trọng, Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 02/CV-TD ngày 25/10/2013 của Công ty TNHH Thùy Dung về phần loại mặt hàng "Máy chọn màu nông sản" hiệu Ancoo, kiểu máy 6SXM-320B2 với nguyên lý dùng CCD camera để phân biệt và phân loại hàng nông sản theo màu sắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/09/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 5626/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng "Máy nhận biết, phân loại hạt theo màu sắc, hoạt động bằng điện", có thể phân loại được các loại hạt như điều, cà phê, lạc, đậu..., hoạt động theo nguyên lý sử dụng camera nhận biết màu sắc từ hạt rồi chuyển tín hiệu nhận được từ camera đến khối xử lý đã được cài đặt trong máy để …

Công văn số: 1883/TXNK-PLHH V/v Xác định trước mã số

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 1883/TXNK-PLHH
V/v Xác định trước mã số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty BiTraCon Trade & Consult
(Địa chỉ: Kurt Schumacher Str 100 - 66333 Volklingen/ Germany)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được thư ngày 27/10/2013 của quý Công ty đề nghị xác định đối với các mặt hàng vật liệu nano phủ mặt để dễ chùi rửa. Về vấn đề này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Liên quan đến đề nghị xác định trước mã số của quý Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2680/TCHQ-TXNK ngày 20/05/2013 và số 3478/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2013 hướng dẫn quý công ty. Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn số 3200/TCHQ-TXNK ngày 11/06/2013 gửi Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức về việc này. Thư của Công ty không có nội dung gì mới giúp cho việc xác định mã số mặt hàng nói trên theo quy định của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam…

Công văn số: 6537/TCHQ-TXNK V/v Điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 6537/TCHQ-TXNK
V/v Điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty cổ phần Vũ Linh
(Địa chỉ: Số 19 Ngõ 228 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 81/CV-2013 ngày 14/10/2013 của Công ty cổ phần Vũ Linh đề nghị điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá đối với mặt hàng xe ô tô xi téc chờ hóa chất hiệu Dongfeng, tổng trọng lượng 31 tấn, thể tích bồn 20-22 m3, do Trung Quốc sản xuất . Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áo dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại thông tư này.

Căn cứ Điều 6 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai …

Công văn số: 6507/TCHQ-GSQL V/v Trả lời vướng mắc Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6507/TCHQ-GSQL
V/v Trả lời vướng mắc Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính trong việc đưa hàng về bảo quản. Để tạm thời giải quyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp có tên trong Danh sách không được mang hàng về bảo quản theo hướng dẫn tại các công văn số 2845/TCHQ-GSQL ngày 27/05/2013, số 4289/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2013 và số 5309/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2013 của Tổng cục Hải quan thì nay có được đưa hàng về địa điểm kiểm tra chuyên ngành để kiểm tra và bảo quản hàng hóa theo quy định tại điểm a và điểm b.1.3 khoản 2 Điều 27 không?

Trả lời: Danh sách doan…

Công văn số: 6467/TCHQ-TXNK V/v Phân loại mặt hàng máy hút sữa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6467/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng máy hút sữa


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013
Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty TNHH Thiết bị - Công nghiệp y tế DHL

Thời gian qua có phát sinh vướng mắc về phân loại mặt hàng máy hút sữa. Để thống nhất việc thực hiện, sau khi trao đổi với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính tại công văn số 5812/TCHQ-TXNK ngày 03/10/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ công văn số 340/BYT-TB-CT ngày 16/01/2013 của Bộ Y tế về việc nhập khẩu máy hút sữa điều trị tắc tia sữa sản khoa;

Công văn số: 6183/TCHQ-GSQL V/v Lô hàng TNTX quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số:6183/TCHQ-GSQL
V/v Lô hàng TNTX quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013
Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt Nam tại Đồng Nai
(81B, quốc lộ 51, Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)


Trả lời công văn số 94/INT-CNĐN ngày 27/9/2013 của Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt Nam tại Đồng Nai, Cục giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì "Hàng hóa tạm nhập tái xuất được lưu tại Việt Nam không quá một trăm hai mươi ngày, kể tư ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Trường hợp cần kéo dài thời hạn thương nhân có văn bản gửi Cục Hải quan tỉn…

Công văn số: 6044/TCHQ-TXNK V/v Miễn thuế mặt hàng da trăn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6044/TCHQ-TXNK
V/v Miễn thuế mặt hàng da trăn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3492/HQHCM-TXNK ngày 08/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trình bày vướng mắc khi giải quyết miễn thuế cho mặt hàng da trăn xuất khẩu có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 116/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính về hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp được miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản thì ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, người khai hải quan phải xuất trình thêm một số chứng từ trong đó có "Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã do Chi cục Kiểm lâm địa phương cấp: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính trong lần xuất khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm…

Công văn số: 6047/TCHQ-TXNK V/v Hàng xuất khẩu bị trả lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6047/TCHQ-TXNK
V/v Hàng xuất khẩu bị trả lại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú
(Khu công nghiệp P8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 19/CV/MP.2013 ngày 12/07/2013 của Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú phản ánh vướng mắc chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu bị trả lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực đối với tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/11/2013 trở đi) thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại Việt Nam, tại điểm c khoản 4 Điều 55 Thông tư số 128/2013/T…

Công văn số: 13702/BTC-TCHQ V/v Thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 13702/BTC-TCHQ
V/v Thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: - Tập đoàn Công nghiệp/Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3600/Vinacomin-KT ngày 09/7/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giải trình đề nghị miễn thuế nhập khẩu chi tiết linh kiện, vật tư lắp đặt đồng bộ Dự án tổ hợp Bô xít nhôm Tân Rai, Lâm Đồng (dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư). Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010) của Bộ Tài chính, thì dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án trong đó có:

a) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tàng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết b…

Công văn số: 6012/TCHQ-TXNK V/v Không thu thuế XK cho mặt hàng ván sàn gỗ XK có nguồn gốc nhập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6012/TCHQ-TXNK
V/v Không thu thuế xuất khẩu cho mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________ Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á
(150 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 33/CV ngày 01/10/2013 của Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á về việc vướng mắc hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5474/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2013 hướng dẫn Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á thực hiện, theo đó trường hợp của Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á mua nguyên liệu gỗ của các Công ty khác nhập khẩu về để sản xuất hàng xuất khẩu khi xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm công ty không thực hiện đăng ký định mức với cơ quan hải quan, tờ khai đăng ký theo loại hình xuất kinh doanh,…

Công văn số: 13510/BTC-TCHQ V/v Chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 13510/BTC-TCHQ
V/v Chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013
Kính gửi: Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long

Bộ Tài chính nhận được công văn số 01/2013CV/TL-TM ngày 23/8/2013 của Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long về việc kiến nghị không miễn giảm thuế đối với xuất khẩu mặt hàng chì thỏi chưa tinh luyện. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Phụ lục I, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng chì ở dạng thỏi thuộc nhóm 78.01 có thuế suất thuế xuất khẩu là 15%. Mức thuế này nhằm hạn chế xuất khẩu, khuyến khích đầu tư công nghệ chế biến, gia tăng giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu cho …

Công văn số: 13484/BTC-TCHQ V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với DNCX

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 13484/BTC-TCHQ
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
(địa chỉ: Khu CN Yên Phong I, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 0104/13-FIN/SEV ngày 23/04/2013, số 0101/13-FIN/SEV của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với việc xuất khẩu sản phẩm vào thị trường nội địa. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a) Về thủ tục hải quan:

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Điều 41, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Từ ngày 01/11/2013 thực hiện theo quy định tại Điều 45, Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

b) Về chính sách thuế:

- Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Đề nghị Công ty thực…

Công văn số: 5916/TCHQ-TXNK V/v Vướng mắc hoàn thuế của công ty TNHH Phân phối thương hiệu toàn cầu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5916/TCHQ-TXNK
V/v Vướng mắc hoàn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Phân phối thương hiệu toàn cầu
(971 Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/CV-GBD ngày 01/10/2013 của Công ty TNHH Phân phối thương hiệu toàn cầu về việc vướng mắc hoàn thuế đối với lô rượu nhập khẩu sau đó tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định : "Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài…

Công văn số: 5912/TCHQ-GSQL V/v Xử lý hàng tồn đọng tại các công ty chuyển phát nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5912/TCHQ-GSQL
V/v Xử lý hàng tồn đọng tại các công ty chuyển phát nhanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Hiệp hội chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương
(Số 18A, đường Công Hòa, quận Tân Bình, Tp. HCM)

Trả lời thư không số đề ngày 23/9/2013 của Hiệp hội chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương (CAPEC) về việc xử lý hàng vô thừa nhận đang tồn đọng tại các Công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Tại Thông báo số 330/TB-BTC ngày 13/9/2013 của Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ đã giao Cục Quản lý công sản chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng, hàng từ bỏ, hàng thất lạc tại các cảng biển, cảng hàng không, kho ngoại quan vào Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo đó, Cục Quản lý công sản thụ lý và xây dựng thông tư hướng dẫn việc xử lý hàng tồ…

Công văn số:5902/TCHQ-TXNK V/v Thủ tục HQ và xác định giá tính thuế, thời hạn nộp thuế niken NK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5902/TCHQ-TXNK
V/v Thủ tục HQ và xác định giá tính thuế, thời hạn nộp thuế niken NK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc
(Tầng 16, Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)


Trả lời công văn số 190/2013/BPNM ngày 19/09/2013 của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn về thủ tục hải quan, xác định giá tính thuế, thời hạn nộp thuế mặt hàng tinh quặng niken xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách xuất khẩu:

Hiện nay, việc xuất khẩu khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 24/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản. Theo đó, khoáng sản được phép xuất khẩu nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 24/12/2012 của Bộ Công Thương

2. Về thủ t…

Công văn số: 13414/BTC-TCHQ V/v Xử lý thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu SXXK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 13414/BTC-TCHQ
V/v Xử lý thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty CP sản xuất và đầu tư Hoàng Gia.
(xã Phước Hiệp, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Bộ Tài chính có công văn 1239/BTC-TCHQ ngày 23/1/2013 về việc xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu SXXK, để hướng dẫn cụ thể và đầy đủ hơn, Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008, thì nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định tại Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hàn…