Bài đăng

Công văn số: 6962/TCHQ-GSQL V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 6962/TCHQ-GSQL
V/v Sửa chữa máy móc, thiết bị và cung cấp phụ kiện thay thế cho DNCX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH MITUTOYO Việt Nam
(Đ/c: Số 34-TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời văn bản số 04-2013/CV-MVC ngày 09/10/2013 của Công ty TNHH MITUTOYO Việt Nam về sửa chữa máy móc, thiết bị và cing cấp phụ kiện thay thế cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Đối tượng hưởng thuế GTGT 0% được quy định tại Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ quy định này để xác định mức thuế suất thuế GTGT

2. Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ…

Công văn số: 7029/TCHQ-TXNK V/v Phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______
Số: 7029/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam.
(Đ/c: Khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 369/CV-ACOM/2013 ngày 14/11/2013 của Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam về việc xác định mã số hàng hóa cho máy phân loại màu nông sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại mặt hàng:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tổng cục Hải quan có công văn số 5626/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2013, hướng dẫn phân loại mặt hàng "Máy nhận biết, phân loại hạt theo màu sắc, hoạt động bằng điện"…

Công văn số: 7035/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 7035/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1
(Đ/c: CN11, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 2013-01/XNK-VPIC 1 ngày 08/11/2013 của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 về việc thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì "Sản phẩm hoàn chỉnh do doanh nghiệp nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước thành mặt hàng đồng …

CV số: 16236/BTC-TCHQ V/v Địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 TT số 128/2013

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 16236/BTC-TCHQ
V/v Địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4092/HQHCM-GSQL ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; công văn số 1111/CV-MĐN ngày 11/11/2013 của Công ty CP Tổng Công ty may Đồng Nai và công văn của một số doanh nghiệp khác phản ánh vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập SXXK. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, hướng dẫn tại công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung: Trường hợp Công ty có chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác địa phương có trụ sở chính và cơ sở sản xuất thì thực hiện thủ…

Công văn số: 16239/BTC-TCHQ V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 16239/BTC-TCHQ
V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp về việc sử dụng hóa đơn khi áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Trên cơ sở quy định tại Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Khi làm thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thì hồ sơ hải quan quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7 Điều 117 T…

Công văn số: 7160/TCHQ-TXNK V/v Thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 7160/TCHQ-TXNK
V/v Thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________ Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.
(Đ/c: số 19 Điện Biên Phủ, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và trân trọng phúc đáp thư đề ngày 07/11/2013 về việc đề nghị hướng dẫn khai báo giá bán của máy móc nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định được miễn thuế sau đó bán thanh lý của Công ty TNHH Mascot Việt Nam như sau:

- Trường hợp máy móc được bán cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế), được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

- T…

Chỉ được NK ô tô cũ có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Hình ảnh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Nghị định quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép. Thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, ngành liên quan. Hàng hóa phải bảo đảm các quy định về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan.

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu bao gồm vũ khí, đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; các loại văn hóa phẩm thuộc diện cấm hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến và lưu hành tại Việt Nam; gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nh…